Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri Ytong – Vodič za prenovo vašega doma

Organizator nagradne igre je Xella porobeton SI, d.o.o., Loke pri Zagorju 64, 1412 Kisovec (v nadaljevanju: organizator).

Prejete informacije se uporabljajo za namen nagradne igre in za namene neposrednega trženja (naročilo prijava na e-novice).  Za vsebino nagradne igre odgovarja organizator.

Nagradna igra poteka od vključno 21. 09. do vključno 30. 10. 2020 oziroma od časa najave objave o nagradni igri do časa objave nagrajencev (“obdobje izvajanja”). Objava nagrajenca/nagrajenke  nagradne igre bo potekala 02. 11. 2020  na spletnem mestu z nagradno igro: www.ytong-prenova.si.

Pogoji za sodelovanje
Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da je udeleženec seznanjen in se strinja z vsemi pravili nagradne igre. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

Za sodelovanje v nagradni igri veljajo zgolj omejitve, določene v teh pravilih nagradne igre. V nagradni igri lahko sodelujejo:  polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.

V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati pravnim osebam, zaposlenim v podjetju Xella porobeton SI, d.o.o. in AV Studio d.o.o.. S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da je dana osebna privolitev udeleženca za zbiranje osebnih podatkov za namene izvedbe nagradne igre. Xella porobeton SI, d.o.o. se zavezuje, da bo poslane osebne podatke varoval po Zakonu o varstvu osebnih podatkov in jih ne bo posredoval tretjim osebam.

Nagrajenci/nagrajenke v nagradni igri hkrati soglašajo, da se lahko javno objavita njeno ime in priimek na spletni strani in Facebook profilu organizatorja ali v morebitnih drugih medijih, za kar od organizatorja ne bo zahtevala plačila ali odškodnine.

Sodelovanje
V nagradni igri sodelujete tako, da na spletnem mestu www.ytong-prenova.si izpolnite obrazec in se naročite brezplačen Vodič za prenovo vašega doma v obliki pdf datoteke,

11. 2020 bo organizator med vsemi sodelujočimi v nagradni igri s pomočjo računalniškega žreba izžrebal zmagovalce/zmagovalke, ki bo za nagrado prejeli eno izmed naslednjih nagrad:

 1. Ytong material (v vrednosti 300 € z ddv)
 2. Delavska kapa z zaščito (12,17 € z DDV)
 3. Delavska kapa z zaščito (12,17 € z DDV)
 4. Delavska kapa z zaščito (12,17 € z DDV)
 5. Delavska kapa z zaščito (12,17 € z DDV)
 6. Delavska kapa z zaščito (12,17 € z DDV)
 7. Delavska kapa z zaščito (12,17 € z DDV)
 8. Delavska kapa z zaščito (12,17 € z DDV)
 9. Delavska kapa z zaščito (12,17 € z DDV)
 10. Delavska kapa z zaščito (12,17 € z DDV)
 11. Delavska kapa z zaščito (12,17 € z DDV)

Pogoj za sodelovanje je izpolnjen obrazec (Ime in priimek, e-mail naslov in soglašanje s pogoji).

Komisijo sestavljajo:

Suna Bizjak, predsednik komisije

Dunja Bibianko, članica komisije

Nace Dolenc,  član komisije

Nagrade

 1. Ytong material (v vrednosti 300 € z ddv)
 2. Delavska kapa z zaščito (12,17 € z DDV)
 3. Delavska kapa z zaščito (12,17 € z DDV)
 4. Delavska kapa z zaščito (12,17 € z DDV)
 5. Delavska kapa z zaščito (12,17 € z DDV)
 6. Delavska kapa z zaščito (12,17 € z DDV)
 7. Delavska kapa z zaščito (12,17 € z DDV)
 8. Delavska kapa z zaščito (12,17 € z DDV)
 9. Delavska kapa z zaščito (12,17 € z DDV)
 10. Delavska kapa z zaščito (12,17 € z DDV)
 11. Delavska kapa z zaščito (12,17 € z DDV)

Objava nagrajencev/nagrajenk in prevzem nagrade
Zmagovalci nagradne igre bodo objavljeni 02.11.2020 na spletnem mestu z nagradno igro: www.ytong-prenova.si in obveščeni po e-pošti.

V primeru, da nagrajenca/nagrajenke v roku 7 delovnih dni od poziva organizatorja za pridobitev podatkov ne bo oddala popolnih podatkov, potrebnih za predajo nagrade, do nagrade ne bo upravičen/a, temveč bo nagrada ostala nepodeljena. Organizatorja se v tem primeru razreši vsakršnih obveznosti do nagrajenca/nagrajenke in lahko svobodno razpolaga z nagrado.

Izročitev nagrade
Nagrajenec/nagrajenka je organizatorju dolžan/a v roku 7 dni po tem, ko se je organizatorju že odzvala na obvestilo, da je bila/bil izžrebana/izžreban, posredovati vse ustrezne dokumente za prevzem nagrade, sicer se šteje, da se nagradi odpoveduje. V kolikor nagrajenka/nagrajenec organizatorju igre posreduje nepopolno izpolnjene zahtevane podatke v časovnem roku, se prav tako šteje, da se nagrajenka/nagrajenec nagradi odpoveduje in le-ta ostane nepodeljena.

Nagrade ni možno zamenjati za denar oz. drugo blago. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

Zaradi brezplačnega sodelovanja v nagradni igri ni možno uveljavljati niti finančnih niti drugih zahtevkov sodelujočih do organizatorja. Nagrada ni izplačljiva v gotovini prav tako zanjo ni možno zahtevati nadomestila. Nagrade ni mogoče zamenjati. Nagrada ni prenosljiva. Formalnosti za predajo nagrade se rešujejo posamično z nagrajenko. Organizator ne odgovarja za pravilnost prejetih podatkov s strani nagrajenke zaradi prevzema nagrade.

Vrednost nagrade predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu s 108. členom Zakona o dohodnini, od katerega organizator igre obračuna in plača akontacijo dohodnine v imenu in za račun nagrajenca po stopnji 25% v skladu s 131. členom Zakona o dohodnini in 321. členom Zakona o davčnem postopku.

Izključitev iz nagradne igre
V primeru kršitve navedenih pogojev o sodelovanju v nagradni igri si organizator pridržuje pravico, da izključi te osebe iz nagradne igre brez predhodnega opozorila. Izključene bodo osebe, ki uporabljajo nezakonite pripomočke (npr. hackertools, viruse, Trojance itd.) ali si drugače pridobijo koristi s pomočjo manipulacije. Tudi osebe, ki sodelujejo v imenu tretjih oseb (z njihovo vednostjo ali brez njihove vednosti) so lahko izključene iz nagradne igre. Tudi sodelovanje preko društev nagradnih iger, avtomatskih storitev in predvsem preko profesionalne službe z nagradnimi igrami ni dovoljeno. V primeru izključitve sodelovanja iz nagradne igre, se lahko nagrajenki/nagrajencu naknadno odvzame nagrada, ali zahteva nazaj že izplačana oz. izročena nagrada.

Izključitev odgovornosti
Organizator v nobenem primeru ne odgovarja za neposredno ali posredno škodo, ki bi sodelujočim nastala zaradi udeležbe v nagradni igri ali v primeru nedosegljivosti strežnika, razen če je organizator škodo povzročil naklepno ali iz hude malomarnosti. Nadalje organizator ne odgovarja za kakršne koli tehnične napake, predvsem izpade omrežja, elektronike ali računalnikov.

Organizator je odgovoren samo za škodo, ki bi nastala naklepno ali zaradi hude malomarnosti ali s hudo kršitvijo pogodbenih obveznosti. Navedeno ne velja za škodo nastalo v primeru smrti, telesnih poškodb ali poslabšanja zdravja.


Predčasna prekinitev nagradne igre

Organizator si pridržuje pravico preklicati ali prekiniti nagradno igro kadar koli brez vnaprejšnjega opozorila in navedbe razlogov. Organizator se še posebej poslužuje te možnosti, če zaradi tehničnih razlogov (npr. virusi v računalniškem sistemu, manipulacije ali napake v strojni opremi in/ali programski opremi) ali iz pravnih razlogov pravilno izvajanje igre ni mogoče zagotoviti. V primeru, da se prekine igra zaradi kršitve s strani udeleženca, lahko organizator od udeleženca, ki je škodo povzročil, zahteva nadomestilo za nastalo škodo.


Varovanje osebnih podatkov

Organizator nagradne igre bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (v nadaljevanju GDPR).

V skladu z GDPR sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika. Osebna privolitev je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, ki jo uporabnik potrdi v sklopu oddaje prijave v nagradno igro s pritiskom na gumb: Prenesi vodič in privolitvijo.

Sodelovanje udeležencev/udeleženk v tej igri se šteje za osebno privolitev posameznic v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07; v nadaljevanju: ZVOP-1), da organizator igre hrani podatke udeležencev/udeleženk in jih obdeluje ter uporablja za namene izvajanja te nagradne igre in za namene neposrednega trženja (obveščanja o svojem poslovanju, ponudbi, novostih in akcijah). Pridobljene osebne podatke bo organizator te igre skrbno varoval in uporabljal v skladu z ZVOP-1 ter samo za namen, za katerega so bili pridobljeni, in jih ne bo posredoval tretjim osebam niti Facebook-u.

Organizator osebnih podatkov ne bo prenašal iz ali obdeloval izven Evropskega gospodarskega prostora (EGP) brez da bi predhodno zagotovil, da katerikoli pogodbeni obdelovalec sklene in je skladen s Standardnimi pogodbenimi določili o varstvu podatkov (ali drugimi podobnimi določili ali pogodbami, ki bi jih lahko sčasoma potrdila Evropska Komisija).

Organizator pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

Pridobljeni osebni podatki se hranijo v skladu z zakonskim rokom ali do preklica hrambe osebnih podatkov s strani sodelujočih.

Davčna številka in davčna izpostava nagrajencev/nagrajenk se hranijo 5 let od podelitve nagrad oziroma kolikor je to potrebno na podlagi davčne zakonodaje. Dokumentacija v zvezi z nagrajencem/nagrajenko se bo hranila skladno z ZVOP-1 ter z davčnimi in računovodskimi predpisi. Bazo sodelujočih v nagradni igri bo podjetje Xella porobeton SI, d.o.o.  hranilo za čas treh let, in sicer do 02.11.2023. Po navedenem roku organizator nagradne igre dokumentacijo komisijsko uniči v skladu s svojimi internimi akti.

Udeleženkam so skladno z ZVOP-1 zagotovljene pravice do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanje.
Sodelujoča lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako da pošlje sporočilo na e-poštni naslov varstvopodatkov@xella.com. Po prejemu tega sporočila se sodelujočega/sodulejočo izloči iz nagradne igre.

Udeleženci/udeleženke igre lahko kadar koli pisno zahteva, da se njeni podatki začasno ali trajno prenehajo uporabljati za namen neposrednega trženja. Zahteva se pošlje pisno na e-naslov varstvopodatkov@xella.com.
Najkasneje v 15 dneh po prejemu zahteve se bodo osebni podatki udeleženke prenehali uporabljati za namene neposrednega trženja, v nadaljnjih 5 dneh pa bo udeleženka o tem tudi obveščena. V zvezi z izvedbo zahteve udeleženka ne nosi nobenih stroškov.

Ostale dokumentacije v zvezi z izvedbo nagradne igre organizator ne hrani.

Drugo
Organizator nagradne igre si pridržuje pravico kadar koli, nenapovedano in brez posebnega predhodnega obvestila spremeniti Pravila nagradne igre, če to zahtevajo pravni ali dejanski razlogi.

Pritožbe, ki se nanašajo na izvedbo nagradne igre, je potrebno v roku 14 dni od nastalega vzroka, z navedbo imena nagradne igre, v pisni obliki posredovati na naslov organizatorja: Xella porobeton SI, d.o.o., Loke pri Zagorju 64, 1412 Kisovec s pripisom Za nagradno igro Ytong – Vodič za prenovo vašega doma.

Prepozno vložene pritožbe in pritožbe sporočene preko telefona se zavržejo in ne bodo upoštevane. Pravdni postopek je izključen.

V primeru, da so posamezne določbe teh Pravil nagradne igre neučinkovite ali le-to postanejo, to ne vpliva na pravnomočnost ostalih pogojev o sodelovanju. Nadomesti jih ustrezen pravno veljavni predpis, ki namenu neveljavne določbe najbolje ustreza.

Za presojo pravil nagradne igre se uporablja slovensko pravo. Pristojno je Okrajno sodišče v Ljubljani.

Kisovec, 21.09.2020

Xella porobeton SI, d.o.o.